-->

Konferenca “Decentralizimi – Një vit me pas” me mbeshtetjen e USAID – Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore (PLGP) në bashkëpunim me SHAV dhe SHBSH

Në prag të ngjarjes, PLGP do të vlerësojë statusin e strategjisë së decentralizimit dhe për të identifikuar sfidat e reja të vendosura nga NTR, si dhe funksione të reja që janë të decentralizuara si rezultat i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Metodologjia e vlerësimit do të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, pyetësorëve, intervistave dhe analizave financiare.

Vlerësimi do të jetë veçanërisht e dobishme për Qeverinë Shqiptare, donatorë të tjerë ndërkombëtarë, OJQ-të dhe shoqatat e NJQV-ve për të kuptuar gjendjen aktuale të përpjekjeve për decentralizim dhe masat e nevojshme për të siguruar zbatimin efektiv të, dhe shtrirjes në mes, të strategjisë së decentralizimit dhe përfshirjes së shoqatave.

  • Data: Wednesday, 28 September 2016
  • Vendi: Tirana International Hotel
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…