Në prag të ngjarjes, PLGP do të vlerësojë statusin e strategjisë së decentralizimit dhe për të identifikuar sfidat e reja të vendosura nga NTR, si dhe funksione të reja që janë të decentralizuara si rezultat i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. Metodologjia e vlerësimit do të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm…
Takim me një ekip ekspertësh vlëresues, i përbërë nga Nicolò Franceschelli (kompania Blomeyer & Sanz) dhe Marsela Dauti, për vleresimin e projektit.
Pjesëmarrës në Mbledhjen e Përgjithshme të Shoqatave Kombëtare të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale , në Paris , për të diskutuar mbi draftin e prioritetet për periudhën 2017-2020. Patem mundësinë të jemi pjesë e delegacionit nga Shqipëria,si antarë i Shoqatës për Autonominë Vendore, diskutuam mbi mundësitë e forcimit të rolit të…
Ky takim ka si qëllim njohjen e vecorive specifike të zhvillimit të qeverisjes vendore për intensifikimin e bashkëpunimit në procesin e decentralizimit dhe demokratizimit.
  Në kuadër të situatës dhe zhvillimeve aktuale të pushtetit vendor, Shoqata për Autonomi vendore, do të realizojë një sërë takime mes Kryetarëve dhe palëve të interesit perfaqësues nga të dy vendet. Kjo vizitë studimore ka për si qëllim rritjen e bashkëpunimit mes palëve për tu informuar reciprokisht për aktivitetet,…
Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore dhe Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI), organizojnë takimin konsultues mbi Aktet Nënligjore “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”. SHAV morri pjesë në takim për nje informim…
  Një takim i rëndësishëm për zhvillimin e një rruge të gjatë bashkëpunimi mes Shoqatës për Autonomi Vendore dhe Anci Emilia-Romagna. Patëm kënaqësinë të ndajmë eksperiencat,rolin, sfidat dhe mundësitë tona në qeverisjen vendore. Ky bashkëpunim u konkretizua me firmosjen e Memorandumit të Bashkëpunimit mes dy shoqatave.
Në kuadër të orientimit të sektorit drejt performancës, si dhe të nevojës për të rishikuar mënyrën e subvencionimit të sektorit UK, MTI ka hartuar draft kontratat e performancës, si dhe skemën e re të subvencionimit të sektorit.
Një takim konstruktiv me përfaqësues kryesor nga USAID, EU Delegation, CoE, Embassy of Switzerland dhe OSCE mbi konsolidimin e dy shoqatave të pushtetit vendor.Në takim u diskutua mbi konsolidimin teknik të dy shoqatave, mbi ecurinë e deritanishme dhe rritjen e bashkëpunimit , diskutime mbi vizione, objektiva dhe reforma të pushtetit…
Ky takim i dytë u organizua në kuadër të njohjes nga afër të aktiviteteve të deritanishme të Shoqatës si dhe për evidentimin e problematikave dhe sfidave të ndryshme të pushtetit vendor. Në takim morën pjesë Kryetarët e bashkive .Zgjidhja dhe marrja parasysh e problematikave do të vijë nga funksionimi sa…
Promovimi i shoqërive është një nga fushat më të rëndësishme të shoqërive demokratike. Turqia dhe sidomos autoritetet lokale, janë të angazhuar në ISKEP dhe në luftën kundër përjashtimit social në nivel lokal, mund të përfitojnë nga përvoja ndërkombëtare si një mënyrë për të mbështetur cilësinë e nismave dhe të zgjerojnë…
Konferenca Kombëtare për Reformat në Qeverisjen Vendore dhe Administratën Publike, Mundësi të reja për Administratën Vendore. Konferenca kombëtare sjellë së bashku ekspertë, donatorë me kontribut në qeverisjen vendore dhe administratën publike në Shqipëri dhe përfaqësues të nivelit të lartë të Qeverisë Shqiptare, bashkitë, qarqet, parlamentin dhe organizatat ndërkombëtare. Ky aktivitet…
Zhvillimi i një propozim të përbashkët / iniciative për mbështetje të mundshme institucionale për konsolidimin e dy shoqatave në Shqipëri, nëpërmjet një angazhimi teknik. Patëm mundësinë të një focus grupi mes drejtuesve kryesorë të Nalas dhe përfaqësuesve administartivë të SHAV dhe SHBSH për forcimin e rolit të shoqatave.
Tema: Tavolinë e rrubullakët për konsultimin ndërmjet qeverisë qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore, ku shoqata zë një rol të rëndësishëm në lobimin e dy pushteteve.
Konferencë Ndërkombëtare për të ndarë zhvillimet me të fundit në Eurorajonin Adriatiko Jonian dhe të diskutojë mbi aktivitete dhe projekte të ardhshme mes vendeve të rajoni per zhvillimin e koordinuar te agroturizmit si mjet për zhvillimin socio-ekonomik të rajoneve Adriatiko Joniane, në kohezion me objektivat e Strategjisë së Bashkimit Evropian…
E ardhmja e Decentralizimit Fiskal në Evropën Juglindore, i cili bën thirrje për “Rritjen e kapacitetit të investimeve komunale në mënyrë që të tejkalohet mungesa e fondeve e vazhdueshëm të komunave në infrastrukturë . Përpjekje të fokusuara janë të nevojshme në :ndërtimin e kapaciteteve administrative, në nivel lokal për planifikimin…
Identifikimi i burimeve potenciale për asistencë teknike dhe financiare për të ndihmuar Bashkitë e krijuara mbas ndarjes së re territoriale për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore Territoriale.Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore Territoriale është një komponent i cili kërkohet ligjërisht nga reforma e decentralizimit dhe reforma territoriale, programe të…
Takim tre palësh mes Shoqatës së Bashkive, Shoqatës për Autonomi Vendore dhe Kongresit të Europës mbi Plan Projektin lidhur me përgatitjen e VKMsë për Keshillin Konsultativ qeveri-pushteti vendor, dhe rëndësinë e dy shoqatave në qeverisjen vendore.
Partnerët Shqipëri organizojnë Konferencën Kombëtare “Krijimi i një Mjedisi Mundësues dhe Ngritja e Kapaciteteve për Zhvillimin e Organizatave të Shoqërisë Civile në Shqipëri”.Krijimi i një mjedisi mundësues dhe bashkëpunimi i OSHC-ve me institucionet shtetërore në Shqipëri dhe vendet anëtare të BE-së i cili është në fokus të diskutimeve të këtij…
Në kuadër të zgjedhjeve lokale 2015 në Shqipëri, Këshilli i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Evropës kryen një mision fakt mbledhës në Tiranë, për situatën e demokracisë lokale dhe rajonale në vend . Delegacioni udhëhiqet nga z. Jos Wienea, zëdhënësi Tematike për vëzhgimin lokal dhe rajonal të Zgjedhjeve…
Takime me Kryetarët mbi problematikat dhe sfidat e vetqeverisjes vendore.
Praktikat më të mira të Legjislacionit të Financave të Qversisjes Vendore: Përvoja e Europës Jug-Lindore dhe Sfidat që përballet Shqipëria” një organizim i rëndësishëm, një bashkëpunim i USAID per Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore në Shqipëri dhe NALAS – Rrjeti i Shoqatave të Autoriteteve Vendore të Europës Juglindore. Një qeverisje efikase…
Të kontribuojë në Hartimi i një ligji të ri për financat lokale; Zhvillimin e një instrumenti për monitorimin e funksioneve të reja të qeverisjes vendore. Decentralizimi dhe Programi i zhvillimit lokal (dldp) zbatohet nga Helvetas Swiss Intercooperation dhe financohet nga Qeveria Zvicerane. Dldp është aktive duke mbështetur bashkitë për përmirësimin…
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…